Kutatócsoportok

"... a kutatóközpont tudományos feladatait megvalósító kutatási egységek ..."

A kutatócsoport elsődleges feladata a Duna és Tisza folyami, illetve a vízgyűjtő területeiken található vízi ökoszisztémák, illetve állatközösségeik (zooplankton, makrogerinctelen, hal, kétéltű, hüllő, vízimadár) szerkezetének, biológiai funkcióinak és hosszútávú változásainak tanulmányozása, különös tekintettel a a klímaváltozás, a tájhasználat, a vízhasznosítás, a folyószabályozás, a mezőgazdaság és az egyéb emberi tevékenységekre, mint például a poláros fényszennyezés hatásaira, valamint a folyami és a kapcsolódó vízi és vizes élőhelyek, életközösségek helyreállítására irányuló tevéke

A kutatócsoport feladata hidrobiológiai vonatkozású alap- és alkalmazott kutatások végzése. Ezek között kiemelt szereppel bír a tájhasználat, a biotikus és abiotikus környezeti faktoroknak a vízi élőlényközösségek faji- és funkcionális összetételére, illetve szerkezetére gyakorolt hatásainak vizsgálata. A kutatócsoport nagy jelentőséget tulajdonít a vizekkel kapcsolatos, jelentős társadalmi kérdések alkalmazott jellegű kutatásainak, így tevékeny szerepet vállal a hazai és nemzetközi vízpolitikai (pl. Víz Keretirányelv) kérdések megválaszolásában.

A kutatócsoport a vízi- és vizes élőhelyek működésének rendszerszintű kutatásával foglalkozik. Alapvetően a vízi- és vizes élőhelyeken található élőlényközösségek szerveződését, a fajok elterjedését meghatározó ökológiai jelenségek vizsgálatát végezzük. Ehhez olyan alapkutatást végez, ami a fajok terjedését, autökológiai jellemzőit, az élőlényközösségek szerveződését, működését igyekszik feltárni. Az alapkutatások mellett fontos szerepet tulajdonítunk az eredmények gyakorlati alkalmazásba történő átültetésének.

Szubmerz makrofitonok és a rajtuk kialakult bevonat állományszintű, fenetikai (kémiai, morfológiai, kvantitatív anatómiai) és molekuláris ökológiai (genetikai, mikrobiológiai) vizsgálata.

Kapcsolódó oldalak: